Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

2.11.2015

Tiina Talaslahti väitteli Tampereen yliopistosa 6.11.2015

LL Tiina Talaslahden psykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Finnish Older Patients with Schizophrenia - Antipsychotic Use, Psychiatric Admissions, Long-Term Care and Mortality (Iäkkäät suomalaiset skitsofreniapotilaat - psykoosilääkkeiden käyttö, psykiatrinen sairaalahoito, pitkäaikaishoito ja kuolleisuus) tarkastetaan 6.11.2015 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere. Vastaväittäjänä on professori Hannu Koponen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Esa Leinonen.


Iäkkäät skitsofreniapotilaat Suomessa - psykoosilääkkeiden käyttö, psykiatrinen sairaalahoito, pitkäaikaishoito ja kuolleisuus

Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden määrän on arvioitu kasvavan seuraavien vuosikymmenten aikana. Heidän hoidoistaan ja selviytymisestään tarvitaan lisää tietoa, mitä toistaiseksi on ollut niukalti saatavilla. Tämä väitöskirja koostuu rekisteritutkimuksista, joissa tarkasteltiin 65 vuotta täyttäneiden skitsofreniaa sairastavien henkilöiden kuolleisuutta, psyykenlääkkeiden käyttöä, toteutuneita psykiatrisia sairaalahoitoja ja pitkäaikaishoitoon joutumista. Tutkimusjoukkoon kuului 9461 henkilöä ja aineisto muodostettiin kansallisten rekistereiden tiedoista. Seuranta-aika vaihteli eri osatöissä vuosien 1998 ja 2008 välillä.

Koko tutkimusjoukon kokonaiskuolleisuus oli 2,7 - kertainen verrattuna samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan väestöön 10 vuoden seuranta-aikana. Kuolleisuus oli selvästi koholla kaikissa kuolinsyyluokissa. Yleisimmät kuolinsyyt, eli sydän- ja verisuonisairaudet ja kasvaimet, olivat samoja kuin muulla iäkkäällä väestöllä. Erityisen korkea kuolleisuus todettiin joidenkin harvinaisempien sairauksien kuten virtsaelinten sairauksien (19-kertainen) ja ruuansulatuselinten sairauksien (10-kertainen) osalta. Löydöstä saattaa selittää se, että sairauksia ei löydetä ajoissa. Epäluonnolliset kuolemat, eli onnettomuudet ja itsemurhat, olivat jopa 11 kertaa yleisempiä skitsofreniapotilailla verrattuna väestöön. Kaatuminen oli yleisin kuolemaan johtanut onnettomuus.

60-vuotiaana tai sitä vanhempana (very-late-onset schizophrenia-like psychosis) skitsofreniaan sairastuu alle 3 % kaikista skitsofreniapotilaista. Kahdessa osatutkimuksessa tutkimusjoukko jaettiin kahteen eri ryhmään skitsofrenian toteamisiän perusteella. Tällöin havaittiin, että iäkkäänä sairastuneiden kuolleisuus oli vieläkin korkeampi eli 5-kertainen väestöön verrattuna ja suurempaa kuin alle 60-vuotiaana sairastuneiden ryhmässä kaikkien kuolinsyiden osalta, erityisesti miehillä.

Iäkkäiden skitsofrenian hoidossa ensisijainen lääkehoitomuoto on toisen polven psykoosilääkkeet. Tässä tutkimuksessa noin 40 % avohoidossa olleista potilaista ei ostanut mitään psykoosilääkettä vuosina 1998 - 2003. Psykiatriseen sairaalahoitoon joutui 9 % skitsofreniaa sairastavista vuoden aikana. Psykiatrinen sairaalahoito oli tavallisempaa myöhäisiällä skitsofreniaan sairastuneilla. Sairaalaan joutumisen todennäköisyyttä lisäsivät ensimmäisen polven ja toisen polven psykoosilääkkeiden yhdistelmäkäyttö tai masennuslääkkeen käyttö, mutta sydän- ja verisuonisairaudet vähensivät sitä. Aiempien tutkimusten mukaan skitsofrenia lisää riskiä joutua ennenaikaiseen laitoshoitoon. Tässä tutkimuksessa pitkäaikaishoitoon joutumisen todennäköisyyttä vähensi yllättäen se, että potilaalla oli sydän- ja verisuonisairauden tai hengityselinsairauden diagnoosi. Tämä voi johtua siitä, että potilaita, joilla on skitsofrenian lisäksi fyysinen perussairaus, seurataan huolellisemmin ja samalla skitsofreniaan liittyvät oireet havaitaan ajoissa.

Johtopäätöksenä näistä tutkimuksista todetaan, että iäkkäiden skitsofreniapotilaiden ylikuolleisuus fyysisten sairauksien ja onnettomuuksien vuoksi on huomattavaa samanikäiseen väestöön nähden riippumatta siitä, minkä ikäisinä potilaat ovat sairastuneet. Tietoutta myöhäisiällä alkavasta skitsofreniasta on tärkeää lisätä, jotta sairaus tunnistettaisiin terveydenhuollossa varhain ja oheissairaudet löydettäisiin ajoissa. Kaikille iäkkäille skitsofreniapotilaalle on oleellista järjestää mahdollisuus säännöllisiin terveystarkastuksiin. Ennenaikaisen kuoleman ja laitoshoidon vaaraa näyttäisi voitavan vähentää fyysisen ja psyykkisen terveydentilan hyvällä hoidolla.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun