Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

7.1.2015

Satu Kalliola väitteli Helsingin yliopistossa 16.1.2015

LL Satu Kalliola väitteli 16.1.2015 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta " Airway Responsiveness and Inflammation in Young Children with Respiratory Symptoms" (Keuhkoputkien supistumisherkkyys ja hengitystieinflammaatio pienillä, hengitystieoireisilla lapsilla). Väitöstilaisuus järjestetään HYKS Iho- ja allergiasairaalan luentosalissa. Vastaväittäjänä toimi professori Jaakko Hartiala, Turun yliopisto, ja kustoksena professori Mika Mäkelä.

Tausta: Pienillä lapsilla on paljon hengitystieoireita. Hengitysoireiden selvittely ja astmadiagnostiikka tässä ikäryhmässä perustuu enimmäkseen oireiden tulkintaan ja riskitekijöiden kartoitukseen. Leikki-ikäisen lapsen keuhkojen toimintaa voidaan tutkia oskillometrialla, joka ei vaadi lapselta suurta yhteistyökykyä. Valtaosalla astmaa sairastavista lapsista on normaali keuhkojen toiminta perustilassa, jolloin diagnostiikka voi täsmentyä keuhkoputkien supistumistaipumuksen määrityksellä. Uloshengityksen typpioksidipitoisuutta mittaamalla voidaan arvioida keuhkoputkien astmaattista tulehdusta. Erilaiset ärsykkeet, kuten tupakansavulle altistuminen, voivat vaikuttaa lapsen hengitysteiden astmaattiseen tulehdukseen ja keuhkojen toimintaan.

Tavoitteet: Selvittää uusien menetelmien toimivuutta leikki-ikäisen lapsen keuhkoputkien supistumisherkkyyden ja astmaattisen tulehduksen arvioinnissa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia vanhempien tupakoinnin vaikutusta lapsen keuhkojen toimintaan. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 272 (3-8-vuotiasta) lasta, joista 231 oli hengitystieoireisia ja 41 terveitä verrokkeja. Tutkimukseen osallistui astmaepäilyn vuoksi selvityksiin lähetettyjä, vastasyntyneenä bronkopulmonaalisen dysplasian (keskosen keuhkosairaus) sairastaneita sekä alle 2-vuotiaana toistuvista hengitysvaikeuksista kärsineitä lapsia. Keuhkoputkien supistumistaipumusta tutkittiin ulkojuoksukokeella sekä metakoliini- ja mannitolialtistustestillä. Keuhkojen toiminta määritettiin oskillometrialla. Keuhkoputkien astmaattista tulehdusta arvioitiin uloshengityksen tyypioksidipitoisuutta mittaamalla kahdella eri laitteella. Tupakansavulle altistumista monitoroitiin vanhempien täyttämällä kyselykaavakkeella sekä lasten virtsan kotiniinimäärityksellä.

Tulokset: Ulkojuoksukoe oskillometriaseurannassa erotteli hyvin astmaoireista kärsineet lapset muista ryhmistä. Metakoliinialtistustesti osoitti keuhkoputkien supistumista kahdella kolmasosalla kaikista tutkituista lapsista, mutta hengitysoireista kärsineet lapset olivat sille herkempiä kuin kontrollilapset. Mannitolialtistustesti ei erotellut ryhmiä toisistaan. Lapsilla, joilla oli vaikein rasituksen aiheuttama keuhkoputkien supistumistaipumus, oli myös poikkeavuutta pienten ilmateiden toiminnassa. Uloshengityksen typpioksidin mittaaminen on vaikeampaa kannettavalla mittarilla kuin isommalla laitteella, ja myös laitteen huonompi tarkkuus matalilla pitoisuuksilla rajoittaa sen käyttöä pienillä lapsilla. Tupakoivien äitien lapsilla oli huonompi keuhkojen toiminta ja enemmän keuhkoputkien astmaattista tulehdusta kuin tupakoimattomien äitien lapsilla. Isien tupakoinnilla ei ollut samanlaista vaikutusta lasten keuhkojen toimintaan. Virtsan kotiniinipitoisuudet kuvasivat hyvin vanhempien ilmoittamaa tupakointia kotona.

Johtopäätökset: Ulkojuoksukoe yhdistetty oskillometriatutkimukseen on hyvä tutkimus leikki-ikäisen astmaoireiden selvittelyssä. Metakoliinialtistus on tämän tutkimuksen mukaan toimiva menetelmä keuhkoputkien supistumistaipumuksen selvittelyssä, mutta pienten lasten viitearvojen puuttuminen rajoittaa sen käyttöä tässä ikäryhmässä. Kannettavaa uloshengityksen typpioksidimittaria voidaan käyttää seulontamielessä myös pienillä lapsilla. Äitien tupakointi huonontaa astmaoireista kärsivien lasten keuhkojen toimintaa ja lisää keuhkoputkien astmaattista tulehdusta. Tämä objektiivinen löydös vahvistaa käsitystä, että pienen lapsen ei tulisi altistua tupakansavulle.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun