Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

26.11.2012

Anna-Lotta Kaivorinne väitteli Oulun yliopistossa 30.11.2012

Lääketieteen lisensiaatti Anna-Lotta Kaivorinne väitteli Oulun yliopistossa 30.11.2012 aiheenaan Frontotemporal lobar degeneration in Finland : Molecular genetics and clinical aspects (Otsa-ohimolohkorappeumien molekyyligeneettiset ja kliiniset piirteet Suomessa).

Uutta tietoa otsa-ohimolohkorappeumien perinnöllisistä syistä Suomessa

Työikäisiä dementiaa sairastavia henkilöitä arvioidaan olevan Suomessa noin 5 000. Työikäisten joukossa dementoivien sairauksien kirjo on hieman erilainen kuin iäkkäämmillä potilailla. Otsa-ohimolohkorappeumat on toiseksi yleisin työikäisten dementiaa aiheuttava etenevä aivojen rappeumasairaus. Oireyhtymän syitä ei täysin tunneta mutta perinnöllisillä tekijöillä on keskeinen merkitys taudin taustalla.

C9ORF72-geenissä sijaitsevan toistojaksomonistuman on vastikään todettu olevan yleisin otsa-ohimolohkorappeumia ja/tai liikehermorappeumaa, ALS-tautia aiheuttava mutaatio. Mutaatio on erityisen yleinen suomalaisessa väestössä selittäen lähes 50 % suvuittaisista ja 30 % kaikista otsa-ohimolohkorappeumista. Oireyhtymän perinnöllisyys on muutoin huonosti tunnettu suomalaisessa väestössä.

Väitöstutkimus selvitti otsa-ohimolohkorappeumien perinnöllisiä syitä aineistossa, joka koostui Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1999-2010 tutkituista potilaista. Tutkimuksessa selvitettiin otsa-ohimolohkorappeumiin yhdistettyjen geenien - MAPT, CHMP2B ja TARDBP - mutaatioiden esiintyvyyttä ja määritettiin MAPT-geenin haplotyypit. Lisäksi tutkittiin taudin erityispiirteitä C9ORF72-mutaation kantajilla.

C9ORF72-mutaatio selitti lähes 30 % otsa-ohimolohkorappeumista aineistossamme. Tutkimuksessa havaittiin, että suvuittain esiintyvä tauti ja ALS yhdistyneenä otsa-ohimolohkorappeumaan lisäsivät riskiä C9ORF72-mutaation kantajuudelle. Monistuman kantajien oirekuva oli moninainen - ensioireina oli sekä käytösongelmia että kielellisiä vaikeuksia. Ensioireina esiintyi myös psykoottisia oireita mutta ne eivät olleet selvästi yliedustettuna mutaation kantajilla. Tutkimuksessa ei löydetty tautia aiheuttavia mutaatioita MAPT-, CHMP2B- tai TARDBP-geeneistä. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin yhteys MAPT-geenin H2-haplotyypin ja otsa-ohimolohkorappeumien välillä.

MAPT-geenin mutaatioiden merkitys otsa-ohimolohkorappeumien synnyssä ei näyttäisi olevan suomalaisessa väestössä niin merkittävä kuin muissa väestöissä. Kuitenkin MAPT-geenin H2-haplotyyppi voi olla mahdollinen riskitekijä otsa-ohimolohkorappeumille.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten otsa-ohimolohkorappeumapotilaiden perinnöllisessä neuvonnassa. Lisäksi tulokset tuovat uutta tietoa C9ORF72-mutaation kantajien oirekuvasta, mistä voi olla apua näiden potilaiden varhaisessa tunnistamisessa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun