Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

28.3.2011

Max Karukiven väitöskirja tarkastettiin Turun Yliopistossa 8.4.2011

Associations between alexithymia and mental well-being in adolescents

Puutteellinen tunneilmaisu on yhteydessä psyykkisiin oireisiin myös nuorilla

 

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat aleksityymisillä nuorilla esiintyvän selvästi yleisemmin psyykkisiä oireita ei-aleksityymisiin ikätovereihin verrattuna. Aleksitymialla tarkoitetaan persoonallisuuden piirteistöä, jolle on tyypillistä heikko kyky tunnistaa ja ilmaista tunteita sekä vähäinen mielikuvitus ja konkreettinen, ulkokohtainen ajattelutapa. Aikuisväestössä aleksitymian on osoitettu olevan yhteydessä moniin mielenterveyden häiriöihin sekä fyysisiin sairauksiin. Aleksitymian yleisyys suomalaisessa aikuisväestössä on n. 10 % ja nuorilla esiintyvyys on samaa luokkaa. Nuorilla tutkimustietoa aleksitymiasta on kuitenkin vähän ja tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena olikin tarkastella aleksitymian yhteyttä psyykkiseen oireiluun nuorilla sekä toisaalta tutkia aleksitymian kehittymiselle altistavia lapsuudenaikaisia tekijöitä.

 

Tutkimuksessa osoitettiin yli 700 myöhäisnuoruusikäisestä koostuvassa aineistossa aleksitymian olevan yhteydessä niin syömishäiriöoireisiin kuin ahdistuneisuuteen nuorilla. On myös huomioitavaa, että tutkimustulosten perusteella ahdistuneisuudesta kärsivät aleksityymiset nuoret ovat useammin masentuneita ja käyttävät enemmän alkoholia kuin vaikeusasteeltaan vastaavista ahdistuneisuusoireista kärsivät ei-aleksityymiset nuoret. Aleksitymian yleisyys koko aineistossa oli samaa luokkaa kuin suomalaisnuorissa ylipäätään eikä sukupuolten välillä todettu aleksitymian yleisyyden suhteen eroa.

 

Aleksityymiset nuoret kokivat saavansa vähemmän sosiaalista tukea erityisesti ystäviltään ei-aleksityymisiin nuoriin verrattuna. Aleksityymiset piirteet olivat tutkimuksessa yhteydessä myös lapsuuden aikana koettuun voimakkaampaan vanhempien ylisuojelevaisuuteen. Ainutlaatuista uutta tutkimustietoa saatiin kehityksellisten tekijöiden yhteydestä aleksitymiaan. Tutkimuksessa käytettiin 5-vuotisneuvolatarkastuksen tietoja sen arviointiin, mitkä kehitykselliset tekijät saattavat olla yhteydessä aleksitymian ilmenemiseen. Miehillä todettiin puheenkehityksen ongelmien olevan selvästi yhteydessä aleksitymiaan nuoruusiässä.

 

Lisääntyvä tutkimustieto aleksitymiasta voi mahdollistaa varhaisemman tunnistamisen ja tilanteeseen puuttumisen niiden nuorten kohdalla, jotka ovat vaarassa sairastua psyykkisesti. Toisaalta jo tällä hetkellä tulisi aleksitymian mahdollisuuteen kiinnittää huomiota niin psyykkisesti oireilevilla kuin niillä nuorilla, joiden oireet tulevat puutteellisesti tunnistetuiksi ja hoidetuiksi heidän heikon tunneilmaisunsa vuoksi.

 

Väitöskirja on ladattavissa osoitteesta https://www.doria.fi/handle/10024/67963

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun