Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

8.3.2010

Anu Usvasalon väitöskirja tarkastettiin 26.3.2010 Helsingin yliopistossa

Acute Lymphoplastic Leukemia in Adolescents and Young Adults in Finland

Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) on lasten yleisin pahanlaatuinen tauti. Tätä leukemian tyyppiä ilmenee myös murrosikäisillä ja nuorilla aikuisilla, mutta on heillä harvinaisempi. Yli 50-vuotiailla taudin esiintyvyys jälleen kasvaa. ALL:n paranemisennuste huononee iän myötä ja on jo nuorisoikäisillä lapsia huonompi.

Nuorisoikäiset ALL-potilaat ohjautuvat monissa maissa jokseenkin sattumanvaraisesti joko lastenlääkäreiden tai aikuispotilaita hoitavien hematologien hoitoon. Näin ollen nuorisoikäisiä potilaita myös hoidetaan sekä lasten että aikuisten hoitoprotokollia käyttäen. Monissa tutkimuksissa on todettu, että tämän ikäryhmän potilaiden hoitotulokset ovat selvästi paremmat lasten hoitoprotokollia käytettäessä. Tämän eron taustalla on luultavasti useita tekijöitä, joita ei vielä tarkasti tunneta.

ALL:n hoitotulosten paranemisessa potilaiden riskiluokittelun ja riskiin perustuvan hoidon kehittämisellä on ollut tärkeä osa. Tavoitteena on antaa jokaiselle potilaalle riittävä hoito taudin parantamiseksi, mutta toisaalta halutaan välttää tarpeettoman voimakkaan hoidon antamista akuuttien ja pitkäaikaisten haittavaikutusten välttämiseksi.

Taudin uusiutumisriskiä yksittäisellä potilaalla arvioidaan taudin diagnoosivaiheessa. Riskiluokittelussa käytetään yleisesti mm. diagnoosivaiheen veren valkosolutasoa, leukemiasolujen kromosomien muutoksia ja usein myös ikää. Eri riskiluokkaan kuuluvien potilaiden saama hoito vaihtelee vahvuudeltaan; matalamman riskin potilaiden hoito on selvästi kevyempi kuin korkean riskin potilaiden.

Aiemmista raporteista poiketen tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuorisoikäisten ALL-potilaiden hoitotulokset voivat olla samaa tasoa sekä lasten että aikuisten hoitotapaa käytettäessä. Vaikka murrosikäisten ennuste onkin pienempiä lapsia huonompi, ei kaikkia yli 10-vuotiaita potilaita tarvitse hoitaa korkean riskin protokollilla, kuten useissa maissa tehdään. Pohjoismaissa käytettävä lapsipotilaiden riskiluokittelu näyttää olevan pätevä myös nuorisoikäisten ryhmässä.

Tarkemman riskiluokituksen ja oikeantasoisen hoidon varmistamiseksi on nykyisiä ALL:n diagnosointiin käytettäviä analyysimenetelmiä täydennettävä: perinteiset menetelmät eivät anna riittävän tarkkaa kuvaa leukemiapotilaan taudin uusiutumisriskistä. Niiden keskeisenä puutteena on, että suuri osa leukemiasolujen kromosomiston pienistä muutoksista jää havaitsematta.

Tässä tutkimuksessa selvisi, että perinteisiä menetelmiä voidaan täydentää mikrosirumenetelmillä. Tutkimuksessa käytetty mikrosirupohjainen vertaileva genominen hybridisaatio(aVGH) paljasti nykymenetelmiä tarkemmin ALL-potilaiden leukemiasolujen DNA:n kopiolukujen muutoksia. Lisääntyvä tieto näistä muutoksista auttaa merkittävästi leukemian synnyn ymmärtämisessä, taudin biologian arvioimisessa, potilaan tilan alkukartoituksessa sekä tarvittavan hoidon suunnittelussa.

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun