Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

Psykiatrian tutkijakoulu

Psykiatrian tutkijakoulu aloitti toimintansa tammikuussa 2007. Opetus - ja kullttuuriministeriö myönsi vuosille 2007-11 viisi tutkijapaikkaa. Vuosiksi 2007 - 2008 palkattiin 18 tutkijakoulutettavaa 3-10 kk jaksoiksi sekä vuosiksi 2009 - 2011 25 opiskelijaa 5-16 kk jaksoiksi riippuen tutkimussuunnitelman laadusta ja väitöskirjatyön vaiheesta.

Tutkijakoulupaikkoja on voinut hakea psykiatrian alan tohtorintutkintoon tähtäävä jatko-opiskelija, jolla LL-tutkinto tai jokin muu alaan soveltuva korkeakoulututkinto. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi toimintaa rahoitti Suomen Akatemia.

Psykiatrian tutkijakoulun toiminta nykymuodossaan päättyi 31.12.2011. Psykiatrian alan tohtorikoulutus jatkuu tämän jälkeen Valtakunnallisen Kliinisen Tutkijakoulun (VKTK) alaisuudessa.

 

Tutkijakoulun johtajana toimi Professori Hasse Karlsson ja koordinaattorina toimi LT Linnea Karlsson. Johtoryhmän muodosti psykiatrian tutkijakonsortio. Konsortion jäsenet edustavat viittä yliopistoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Konsortion sihteeri on myös Suomen Psykiatriyhdistyksen tutkijajaoksen puheenjohtaja. Johtoryhmän jäsenet olivat: Prof Jarmo Hietala (pj) (TY), LT Solja Niemelä (siht) (TY), Prof Matti Joukamaa (TaY), Prof Hasse Karlsson (HY), Prof Heimo Viinamäki (KY), Prof Jouko Lönnqvist (HY, THL), Prof Raimo Salokangas (TY), Prof Jari Tiihonen (KY), Prof Kristian Wahlbeck (HY, THL), Prof Juha Veijola (OY), Prof Mauri Marttunen (HY, THL) ,Prof Andre Sourander (TY) .

 

Tutkimushankkeet 2009-2011

Nimi

Ohjaajat

Yliopisto/

tutkimuslaitos

Aihe/tutkimushanke

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija

Eija Stengård, Matti Joukamaa

TaY, THL

Timeout! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy

Castaneda, Anu

Annamari Tuulio-Henriksson, Mauri Marttunen

HY, THL

Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin liittyvät kognitiiviset muutokset ja niiden yhteydet työkykyisyyteen ja työuupumukseen nuorilla aikuisilla

Garoff, Ferdinand

Fredrik Almqvist

HY

Therapeutic processes and treatment outcome in the psychotherapy of child and adolescent depression

Gyllenberg, David

Fredrik Almqvist, Andre Sourander

HY

Lapsuuden psyykkisten ongelmien yhteys aikuisuuden psykiatrisen sairaala- ja lääkehoidon käyttöön ja kustannuksiin

Hautala, Lea

Simo Saarijärvi, Maritta Välimäki

TY

Nuorten syömishäiriöoireilun havaitsemisen ja hoitoon ohjauksen sekä syömishäiriöiden ennaltaehkäisyn edistäminen perusterveydenhuollossa

Hietamäki, Maijastiina

Hasse Karlsson

TY

Aivojen aktivaatio motorisessa konversiohäiriössä vasteena tunnestimuluksiin

Hiltunen, Laura

Timo Partonen, Kirsi Suominen

HY, THL

Meteorologisten ja sosiodemografisten tekijöiden yhteys itsemurha-alttiuteen Suomessa 1969-2003

Huotarinen, Antti

Hasse Karlsson

HY

Vaikea-asteinen, muulle hoidolle reagoimaton depression hoito aivojen syvien osien (anteriorisen cingulumin) stimulaatiolla - randomoitu, kontrolloitu tutkimus

Huttunen, Jukka

Jarmo Hietala, Raimo Salokangas

TY

Biologiset tekijät skitsofrenian prodromaalivaiheessa

Kronström, Kim

Hasse Karlsson, Jouko Salminen

TY

Persoonallisuus ja depressiosta toipuminen

Lagus, Markus

Tiina Paunio, Tarja Porkka-Heiskanen

HY, THL

Klarläggandet av molekylära mekanismer bakom depression samt sambandet mellan sömnstörningar och depression

Lumme, Ville

Jarmo Hietala, ohjausryhmä

TY

Dopamiini ja kognitio

Luukkonen, Anu

Pirkko Räsänen, Kaisa Riala,

Helinä Hakko

OY

Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys nuorten mielenterveyteen ja myöhempään rikollisuuteen: potilaskohorttitutkimus alaikäisistä psykiatrisessa sairaalahoidossa olleista nuorista Oulun ja Lapin läänissä

Manninen, Marko

Jaana Suvisaari, Hely Kalska, Juhani Julkunen

HY, THL

Psykiatristen sairauksien ja asosiaalisen kehityksen ennaltaehkäisyn edellytykset koulukotinuorten keskuudessa

Martin, Tanja

Mauri Marttunen, Linnea Karlsson, ohjausryhmä

TY, THL

Nuorten vakavan masennuksen riskitekijät ja prevention tuloksellisuuteen vaikuttavat telkijät: kiintymyssuhdetyyli, temperamentti, ahdistuneisuushäiriö ja unihäiriö

Nurmela, Kirsti

Matti Joukamaa, Pekka Virtanen

TaY

Pitkäaikaistyöttömien psykiatriset ongelmat ja hoidot

Orenius , Tage

Hasse Karlsson

HY

Aleksitymian vaikutus kokeellisen kivun neuraaliseen prosessointiin - fMRI-tutkimus

Paasioksa, Arja

Mauri Marttunen, Hasse Karlsson, ohjausryhmä

TY

Psykiatrisessa hoidossa olevien nuorten traumaattiset kokemukset, PSTD ja dissosiaatio

Paavola, Paula

Jari Tiihonen, Eila Tiihonen

KY

Nuoret vakaviin rikoksiin syyllistyneet rikoksentekijät 1982-2006 mielentilatutkimuksen valossa

Pohjolainen, Veera

Hasse Karlsson

HY

Syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuus

Reiman, Suvi

Matti Joukamaa, Pekka Virtanen

TaY

Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi

Ristkari, Terja

Andre Sourander, Raimo Salokangas

TY

Nuoren miehen elämänhallinta

Ruusunen, Anu

Tomi-Pekka Tuomainen, Tommi Tolmunen, Sari Voutilainen

KY

Ravinnon ja geenien väliset vuorovaikutukset ja niiden yhteys vakavan masennuksen riskiin

Therman, Sebastian

Jaana Suvisaari, Hely Kalska

HY, THL

Nuorison psykoosipiirteisyys ja psykoosin ennustaminen

Tilli, Virpi

Hasse Karlsson, Kirsi Suominen

HY

Paniikkihäiriö perusterveydenhuollossa

 

Tutkimushankkeet 2007-2008


Nimi

Ohjaajat

Aihe/ hanke

Yliopisto, tutkimuslaitos

Castaneda, Anu

Anna-MariTuulio-Henriksson Mauri Marttunen

Depressive and anxiety disorder- related cognitive impairments and their association with working ability and burnout in young adults

Helsinki

KTL

Hautala, Lea

Simo Saarijärvi

Maritta Välimäki

Search for promoting detection of eating disorder symptoms, prevention of eating disorders, and referral for treatment by school and student health care

Turku

Huttunen, Jukka

Jarmo Hietala

Raimo Salokangas

Biological factors in the
prodrome of psychosis

Turku

Hyvönen, Juha

Johannes Lehtonen

Timo Tuori

Jukka Kärkkäinen

The Finnish Psychiatric Care System in the 1990's in Historical Continuum

Kuopio

Kronström, Kim

Hasse Karlsson

Jouko Salminen

Personality and recovery from major depressive disorder

Turku

Lehto, Soili

Johannes Lehtonen

Heimo Viinamäki

Jukka Hintikka

Biological findings in atypical depression

Kuopio

Nurminen, Mikko

Minna Valkonen-Korhonen

Johannes Lehtonen

Esa Mervaala

ECT and event-related potentials in psychotic depression

Kuopio

Paavola, Paula

Jari Tiihonen

Eila Tiihonen

Young offenders committing serious crimes according to mental state examinations 1981-2002

Kuopio

Piippo, Jukka

Jukka Aaltonen

Co-operation between mental health patients, their relevant, social network, and adult mental health services and social services

Jyväskylä

Pohjolainen, Veera

Hasse Karlsson

The effectiveness of treatment in eating disorders

Helsinki

Raevuori, Anu

Jaakko Kaprio

Aila Rissanen

Self-esteem, body image disturbances and weight cycling in adoloescent and young adult twins

Helsinki

Rintamäki, Reeta

Jouko Lönnqvist

Timo Partonen

Mood disorders in association with dietary intake

Helsinki

KTL

Ristkari, Terja

Andre Sourander

Raimo Salokangas

Sense of coherence among Finnish young men - a prospective study

Turku

Sihvola, Elina

Jaakko Kaprio

Mauri Marttunen

Depression in a population-based Finnish twin sample

Helsinki

Svirskis, Tanja

Raimo Salokangas

Clinical characterization of vulnerability to psychosis

Turku

Toikka, Sini

Tytti Solantaus

Raija-Leena Punamäki

Klaus Helkama

The implementation of preventive interventions: child mental health and family in focus

Helsinki

STAKES

 

 

Väitöskirjat

10.8.2007 Reeta Rintamäki (KY):

"Mood in association with dietary nutrient intakes and sleep length"

 

11.10.2007 Tanja Svirskis (TY):
"Clinical characterization of subjects vulnerable to psychosis"

 

10.10.2008 Juha Hyvönen (KY):

"Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä 1990-luvulla historian jatkumon näkökulmasta"

 

28.11.2008 Jukka Piippo (JyY):

"Trust, autonomy, and safety at integrated network and family-oriented model for co-opeartion and at need-adapted approach. A qualitative study"

 

20.05.2009 Soili Lehto (KY):

"Biological findings in major depressive disorder with special reference to the atypical features subtype"

 

05.06.2009 Anu Raevuori (HY):

"Male eating disorders- Genetic epidemiological study in Finnish twins"

 

08.01.2010 Elina Sihvola (HY):

"Early-onset depressive disorders,related mental health disorders and substance use-A prospective - longitudinal study of Finnish twins born 1983-1987".

 

29.10.2010 Anu-Helmi Luukkonen (OY)

"Bullying behaviour in relation to psychiatric disorders, suicidality and criminal offences. A study of under-age adolescent inpatients in Northern Finland"

 

26.11.2010 Anu Castaneda (HY)

"Cognitive Functioning in Young Adults with Depression, Anxiety Disorders, or Burnout Symptoms - Findings from a Population-based Sample"

 

6.5.2011 Kim Kronström (TY)

"Personality and depression"

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun