Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

Tutkijoiden perustutkinto on lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti. Väitöskirjatyön ohella he suorittavat erikoistumispalveluaan tai toimivat erikoislääkärin/-hammaslääkärin tehtävissä.

Mikä on VKTK:n tohtoriohjelma

Opetusministeriö myönsi syksyllä 2002 Valtakunnalliselle kliiniselle tutkijakoululle (VKTK) 14 kokopäiväistä tutkijaopiskelijapaikkaa vuosille 2003 - 2006, ja koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2003. Koulun toiminta on alun jälkeen laajentunut merkittävästi. Vuonna 2008 VKTK:lle osoitettiin 22 uutta tutkijaopiskelijapaikkaa vuosille 2010 - 2013. Vuoden 2010 haussa paikkaluku kasvoi 19 paikalla. VKTK:n tohtoriohjelmaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia.

 

VKTK:n tutkijaopiskelijapaikat jaetaan useampien väitöskirjaansa valmistelevan lääkärin/hammaslääkärin kesken siten, että kullekin myönnetään 3-12 tutkijakuukautta heidän hakemustensa ja henkilökohtaisen koulutussuunnitelmansa perusteella.


Toiminta-ajatuksenamme on ammattimaisten kliinisten tutkijoiden kouluttaminen. VKTK:n tohtoriohjelman avulla tiedemaailmaan aikovan lääkärin tai hammaslääkärin on mahdollista tehdä mielenkiintoinen ja taloudellisesti kannustava ura kliinisenä tutkijana. Tehokas tutkijankoulutusjärjestelmä takaa, että yliopistoilla ja terveydenhuollon yksiköillä on käytössään hyvin koulutettuja ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä eri alojen lääketieteellisiä asiantuntijoita.


VKTK:n toimintaan osallistuvat maamme kaikki viisi lääketieteellistä koulutusta tarjoavaa yliopistoa. VKTK:n tohtoriohjelma johtaa lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon ja mahdollistaa integroidusti erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittamisen yhteensä 6 - 9 vuodessa. Myös erikoistumisensa jo suorittaneet väitöskirjaansa valmistelevat henkilöt voivat olla mukana VKTK:n tohtoriohjelmassa.

 

 

Teema-alueet

VKTK:n tohtoriohjelmassa valtakunnallinen koulutus toteutetaan osittain temaattisissa koulutusohjelmissa. Teemat on valittu siten, että ne kattavat keskeiset kliiniset tutkimusalat ja edustavat suomalaisen kliinisen tutkimuksen huippualoja.

Kardiovaskulaarisairaudet ja diabetes, kasvu, kehitys ja lisääntyminen, syöpä ja immuunisairaudet, sekä neuro- ja aistinelinten tutkimus muodostavat keskeiset vertikaaliset teemat. Näillä teemoilla on useita leikkauspintoja, joita voidaan hyödyntää horisontaalisesti. Kliinisen tutkimuksen metodit, kuvantaminen, sekä epidemiologia ja biostatistiikka edustavat teemoja, joiden puitteissa voidaan tarjota keskeistä horisontaalista koulutusta. Lisäksi VKTK järjestää monipuolisesti yleisiä valmiustaitoja kehittäviä koulutustapahtumia.

 

VKTK:n tutkijakoulutuksen tavoitteet ja hyvä tutkijakoulutuskäytäntö

Koulutuksen tavoitteet:

 • valmius itsenäisen kliinisen ja siihen liittyvän tutkimustyön tekemiseen
 • kyky kriittisesti arvioida olemassa olevaa tutkimustietoa sairauksista, niiden syistä ja hoidoista, sekä kyky tehdä relevantteja tutkimussuunnitelmia puuttuvan tiedon kartuttamiseksi
 • hyvät tiedot kliinisessä tutkimuksessa käytettävistä tilastotieteellisistä menetelmistä ja järjestelmätutkimuksesta
 • hyvä perehtyneisyys kliinistä tutkimusta ohjaavaan lainsäädäntöön ja eettisiin normistoihin
 • perehtyneisyys kliinisen lääketutkimuksen suorittamiseen (GCP ym.)
 • riittävät tiedot oman tutkimusalueen biotieteellisestä perustasta ja perusmetodologiasta (genetiikka, molekyylibiologia, immunologia, epidemiologia ym)
 • korkeatasoiset kansainväliset laboratoriokurssit ja kansainväliset ja kansalliset tutkimuskeskusvierailut
 • hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toiminnan (tutkimusetiikan) sisäistäminen
 • tutkimustulosten hyödyntäminen ja teknologian siirto
 • perehtyneisyys tiedepolitiikkaan ja tutkimuksen rahoitusjärjestelmiin

Hyvä tutkijakoulutuskäytäntö:

 • opiskelijaa motivoiva ohjaus, toimiva vuorovaikutus ohjaajan ja seurantaryhmän kanssa
 • jatkuva korkeatasoinen kurssitarjonta ja seminaarisarjat
 • opiskelijan itsenäistymisen ja oman vastuun korostaminen väitöskirjaprojektistaan, vuosittaisesta raportoinnista sekä seurantaryhmän toiminnasta

Sitotuminen tutkijakoulun toimintamalliin

VKTK:n tohtoriohjelmaan hyväksyminen ja tohtorintutkinnon kirjaaminen koulussa suoritetuksi edellyttää tutkijaopiskelijan sitoutumista tutkijakoulun toimintamalliin, jotka perinteistä suomalaista väitöskirjakäytäntöä selvemmin pyrkivät korostamaan:

 • tutkimustyön edistymisen säännöllistä arviointia (raportointi vuosittain)
 • seurantaryhmän aktiivista roolia (kokous vuosittain)
 • teoriaopintojen laatua ja suunnitelmallisuutta
 • kontakteja muihin koti- ja ulkomaisiin tutkimusryhmiin
 • ammatillista otetta tutkimustyöhön

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun